FÖRENINGEN
STARTSIDA
MEDLEMMAR
FÖRENINGEN
GAMMELMARKNAD
KONTAKT
GÄSTBOK
    Styrelse
  Ordförande: Bo Rosengren  Skicka epost
  Kassör: Claes Olsson
  Sekreterare: Håkan Jönsson  Skicka epost
  Ledamot: Anne Rosengren
  Ledamot: Cecilia Jörlevik
  Ledamot: Kjerstin Lindkvist
  Ledamot: Lars Andersson
  Ledamot: Peter Kromnow
  Suppleant: Anneli Amilon
  Suppleant: Michal Wachalski
    Stadgar
Ljungbyheds Köpmanna- och Företagareförening
Ljungbyheds Köpmanna- och Företagareförening, stiftad den 18 november 1981, har till ändamål att verka för ökad gemenskap mellan ortens företagare samt att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen.
§ 1
Medlem inväljes av styrelse efter därom gjord ansökan.
Medlem, som inte längre är köpman eller företagare, kan kvarstå som passiv medlem.
§ 2
Medlem, som vill utträda ur föreningen gör anmälan därom till styrelse och är därmed omedelbart skild från föreningen. Eventuellt förfallna avgifter erläggs enligt styrelsens bestämmande.
§ 3
Medlem, som under ett kalenderår icke erlagt stadgad årsavgift eller som annars brutit mot dessa stadgar kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

Fråga om uteslutning av medlem får icke företagas till avgörande förrän medlemmen ifråga beretts tillfälle att inom viss av styrelsen angiven tid avgiva yttrande i ärendet.

Beslut om uteslutning skall med angivande av orsaken delgivas vederbörande medlem medelst rekommenderad skrivelse med mottagningsbevis.
§ 4
Medlem erlägger en årsavgift, som av årsmöte beslutas för kommande kalenderår, vilken skall inbetalas under andra kvartalet.
§ 5
För att möjliggöra föreningens verksamhet skall aktiv medlem erlägga marknadsföringsavgift, vars storlek och inbetalningstillfälle beslutas av årsmötet för kommande kalenderår.
§ 6
Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse, bestående av ordförande och 8 ledamöter. Därutöver utses 2 suppleanter.

Ordförande väljes för en tid av 1 år. Övriga ledamöter och supp-leanter väljes för en tid av 2 år.

Av ledamöterna avgår varje år 4 st samt 1 suppleant.

Avgående ledamot eller suppleant kan återväljas.

Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i styrelsen intill tiden för nästa ordinarie årsmöte, då nytt val anställes för den tid, som därefter återstår för den avgångne.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

Ordföranden kallar styrelsen till sammanträde, när han så finner lämpligt eller när tre styrelseledamöter så begär.

Styrelsen är beslutsför när ordförande och minst 4 ledamöter är närvarande.

Vid styrelsesammanträde föres protokoll, som justeras av ordföranden senast vid nästa vid nästa sammanträde.

Styrelsen bestämmer vem eller vilka som skall teckna föreningens firma.
§ 7
Föreningens räkenskaper skall avslutar per den 31 december.

För granskning av räkenskaperna och styrelsens förvaltning utses årligen på ordinarie årsmöte två revisorer jämte två suppleanter för dem.
§ 8
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.
§ 9
Föreningen håller ordinarie årsmöte senast 31/3 varje år. Därutöver kan styrelsen när så erfordras kalla till extra möte.

Tidpunkt och plats för mötena bestäms av styrelsen. Kallelse till möte skall utsändas senast 8 dagar före mötet.
§ 10
Rösträtt tillkommer medlem som erlagt stadgad avgift. Rösträtt får ej utövas med fullmakt.
§ 11
Möte är beslutsmässigt med minst 9 röstberättigade medlemmar närvarande.
§ 12
Dagordning vid ordinarie årsmöte:

1. Fråga om mötes behöriga utlysande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
4. Ekonomisk redogörelse.
5. Revisorernas berättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
7. Val av ordförande.
8. Val av styrelseledamöter.
9. Val av styrelsesuppleant.
10. Val av revisorer jämte suppleanter.
11. Andra ärenden som i behörig ordning hänskjutits till mötets avgörande. Förslag som enskild medlem önskar få behandlat på årsmötet skall vara skriftligen lämnat till styrelsen senast 15 februari.
§ 13
Förslag om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning får endast upp till avgörande pa ordinarie årsmöte. För godkännande av dylika förslag erfordras bifall av minst 2/3 av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar.
§ 14
Beslut om upplösning av föreningen skall innehålla föreskrift om användning av föreningens tillgångar för bestämt ändamål.

Dessa stadgar antogs vid föreningens höstmöte 1992-10-20.
    Möten
Styrelsen sammanträder första måndagen i varje månad, med undantag för juli månad.